ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN VAN MULTI AIR DESIGN B.V.

Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, gelden voor alle verkopen de hieronder vermelde voorwaarden. 

1.   Prijzen

1.1      De prijzen en prijsopgaven, voorkomende in Multi Air Design B.V. prijslijsten, circulaires, advertenties, brieven of waarin ook, zijn steeds vrijblijvend. Dit geldt eveneens voor door Multi Air Design b.v. aangenomen bestellingen, tenzij daarbij de prijs uitdrukkelijk is overeengekomen. Levering vindt  steeds plaats tegen de prijzen, geldend op de dag van aflevering, in alle gevallen exclusief B.T.W..

1.2      Prijsverhogingen, voortvloeiend uit heffingen of lasten van overheidswege, loonsverhogingen of koersstijgingen, die na het tot stand komen van een overeenkomst van kracht zijn geworden, zullen aan koper worden doorberekend. Koper is gerechtigd om, indien een prijsverhoging als bedoeld wordt toegepast, de gesloten koopovereenkomst voor zover nog niet uitgevoerd, te annuleren, mits hij van zijn besluit daartoe schriftelijk binnen tien dagen na ontvangst van de kennisgeving van de prijsverhoging bericht geeft.

1.3       Bij reparatieopdrachten kan Multi Air Design B.V. vooraf geen bindende prijsopgaaf verstrekken; eventueel genoemde prijzen kunnen slechts als richtprijzen worden beschouwd.

1.4       Mondelinge toezeggingen en afspraken binden Multi Air Design B.V. niet nadat en voor zover zij door Multi Air Design B.V. schriftelijk zijn bevestigd.

 

2.   Levering

2.1       Als plaats van levering geldt die van Multi Air Design B.V. magazijn, tenzij anders overeengekomen.

2.2       Leveringen geschieden ongefrankeerd. Indien de koper niet tijdig instructies geeft omtrent de wijze van verzenden is Multi Air Design B.V. vrij in de keuze van vervoer.

2.3       Expresse zendingen op verzoek van de koper en zendingen van door                      Multi Air Design B.V. uitgevoerde reparaties geschieden niet franco.

2.4       Berekende verpakkingskosten worden volledig gecrediteerd na franco retourontvangst mits de emballage in goede staat is. Multi Air Design B.V. heeft het recht goederen, die door oorzaken onafhankelijk van Multi Air Design B.V.’s wil, niet naar de plaats van bestemming vervoerd kunnen worden, voor rekening en risico van de koper op te slaan en betaling te verlangen van de koopprijs, als had levering plaatsgevonden, alsmede van de opslagkosten.

2.5       Alle goederen - ook de franco verkochte - reizen voor risico van de koper c.q. de ontvanger vanaf Multi Air Design B.V. magazijnen, zelfs dan wanneer de vervoerder voor Multi Air Design B.V. zendingen en verklaringen op de vrachtbrief vordert, dat de schaden gedurende het vervoer valt voor rekening van de afzender.

2.6       Alhoewel door Multi Air Design B.V. een overeengekomen leveringstijd zoveel mogelijk wordt aangehouden, kan Multi Air Design B.V. voor eventuele overschrijding niet aansprakelijk worden gesteld. Alle gevallen van fabrieksstoornis, werkstaking, uitsluiting, niet of niet tijdige levering van materialen en onderdelen, welke Multi Air Design B.V. in bestelling hebben, spoorwegstaking of gesloten vaarwater, onlusten, brand en al dergelijke gevallen, geven Multi Air Design B.V. het recht de order te annuleren of de leveringstijd te verlengen. Overschrijding van de leveringstijd geeft de koper niet het recht de betaling van de goederen te weigeren noch enigerlei vergoeding van Multi Air Design B.V. te verlangen.

2.7       Multi Air Design B.V. kan, indien noodzakelijk in gedeelten leveren. Ten aanzien van levering in gedeelten worden de bepalingen die gelden voor de levering van de gehele bestelling onverkort toegepast. Dit geldt in het bijzonder met betrekking tot de termijn voor betalingen en reclame.

2.8       Door Multi Air Design B.V. of door leveranciers van Multi Air Design B.V. verstrekte catalogi, tekeningen, foto's of andere afbeeldingen en omschrijvingen dienen slechts ter algemene informatie en verplichten Multi Air Design B.V. niet tot levering van overeenkomstig de daarop voorkomende maten, gewichten of technische details.

 

3.   Betaling

3.1       Elke overeenkomst van koop en verkoop wordt door Multi Air Design B.V. aangegaan onder de opschortende voorwaarde, dat uit door Multi Air Design B.V. in te winnen informatie de naar Multi Air Design B.V. oordeel voldoende kredietwaardigheid van de koper zal blijken. Multi Air Design B.V. zijn te allen tijden gerechtigd, ook na een bestelling geheel of gedeeltelijk te hebben uitgevoerd, alvorens verder te leveren, van de koper een zekerheidsstelling ter genoegen van Multi Air Design B.V. te eisen voor de tijdige en algehele voldoening van zijn betaling- en andere verplichtingen.

3.2       Alle betalingen dienen te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum en zijn strikt netto, tenzij schriftelijk door Multi Air Design B.V. anders is overeengekomen.                 Multi Air Design B.V. behoudt echter het recht voor te onzer beoordeling onder rembours te leveren. Bij weigering van de rembourszending is de koper verplicht Multi Air Design B.V. alle hieruit voor Multi Air Design B.V. voortvloeiende kosten te vergoeden. Wanneer de koper in gebreke blijft, door niet tijdig te betalen dan behoudt Multi Air Design B.V. het recht rente in rekening te brengen welke door de koper is verschuldigd, en wel voor elke maand (of gedeelte daarvan) 1/12 gedeelte van een rente gelijk aan het promessedisconto van de Nederlandse Bank N.V. vermeerderd met 3% per jaar.

3.3       Kosten voor dispositie, hieronder mede begrepen alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten (daaronder de gebruikelijke incassokosten) komen voor rekening van de koper. 

3.4 Indien de betaling niet binnen de termijn onder 3.2 gesteld door ons is ontvangen dan volgt een herinnering voor welke €25 in rekening gebracht wordt. Vervolgens een aanmaning, welke €50 kost. Indien de vordering uit handen gegeven zal worden dan zijn alle gerechtelijke en buiten gerechtelijke kosten voor uw rekening. Vanaf dag 31 zal 8% rente worden berekend.

 

4.   Reclames

4.1       Reclames over door Multi Air Design B.V. geleverde goederen worden door         Multi Air Design B.V. alleen in behandeling genomen, indien deze BINNEN 8 DAGEN na ontvangst der goederen onder vermelding van factuur- en pakbonnummer en onder opgave van redenen schriftelijk bij Multi Air Design B.V. zijn ingediend. De betrokken
goederen dienen in dat geval voor inspectie door Multi Air Design B.V. beschikbaar te zijn. Reeds geleverde goederen worden door Multi Air Design B.V. niet teruggenomen dan na schriftelijke akkoordverklaring van Multi Air Design B.V..

4.2      Reclames geven de koper niet het recht een betaling op te schorten of te weigeren.

4.3       Door Multi Air Design B.V. juist bevonden reclames zullen leiden tot vervanging of vergoeding van de betreffende goederen, zulks naar inzicht van Multi Air Design B.V. en niet uitdrukkelijke uitsluiting van vergoeding van arbeidsloon of dergelijke.

 

5.   Retourzendingen

5.1       Goederen kunnen uitsluitend na vooraf schriftelijk overeengekomen akkoordbevinding worden teruggenomen. Alle retourzendingen dienen                             Multi Air Design B.V. franco en voor risico van de afzender te worden toegezonden. Retourzendingen dienen vergezeld te gaan van een opgave van het factuurnummer waarmede zij door Multi Air Design B.V. werden geleverd.

5.2      Bij retourzending van conform aan de bestelling geleverde goederen behoudt     Multi Air Design B.V. het recht voor de goederenwaarde met aftrek van 10% administratiekosten te crediteren. Dergelijke retourzendingen worden slechts bij franco toezending geaccepteerd.

 

6.   Nalevering

6.1       Orders of gedeelten van orders, welke niet terstond kunnen worden afgeleverd, worden, tenzij de afnemer vooraf anders bepaalt, voor zo spoedig mogelijke nalevering genoteerd.

 

7.   Specifieke bestellingen

7.1       Onderdelen waarvan Multi Air Design B.V. geen voorraad heeft, kunnen specifiek worden besteld. De koper is verplicht deze specifieke bestelde onderdelen af te nemen, waarbij eventueel hierop vallende extra kosten voor zijn rekening komen.

 

8.   Garantie

8.1       De door Multi Air Design B.V. geleverde of gerepareerde delen worden gegarandeerd op fabrieksfouten. Voor de garantieperiode wordt door                                 Multi Air Design B.V. de door de fabrikanten gestelde termijn aangehouden. In geval van garantie wordt het artikel door Multi Air Design B.V. gerepareerd dan wel vervangen, dit ter beoordeling van Multi Air Design B.V..

8.2       Verdere aansprakelijkheid van Multi Air Design B.V., hoe genaamd, is uitgesloten. De garantie geldt alleen, wanneer de aan de apparaten aangebrachte verzegeling niet is verbroken en ingeval het apparaten geldt, waarvan geen verzegeling is aangebracht, daaraan niet door anderen is gerepareerd of wijzigingen zijn aangebracht.

8.3       Apparaten, welke Multi Air Design B.V. voor garantiebeoordeling worden toegezonden, moeten franco en voor risico van de afzender aan Multi Air Design B.V. magazijn worden afgeleverd. De terugzending van deze apparaten geschiedt steeds voor rekening en risico van de ontvanger.

8.4       Multi Air Design B.V. behoudt het recht voor om niet gebruikte onderdelen, die  Multi Air Design B.V. ter beoordeling, respectievelijk voor het verstrekken van een reparatie -prijsopgave zijn ingezonden en waarvoor drie maanden na beoordelingscommentaar van Multi Air Design B.V., respectievelijk prijsopgave en na rappel van Multi Air Design B.V. geen opdracht tot reparatie of retournering is verstrekt naar eigen goeddunken te handelen, respectievelijk die te verschroten.

 

9.   Eigendomsvoorbehoud

9.1       Zolang geen volledige betaling heeft plaatsgevonden, blijven de geleverde goederen van Multi Air Design B.V. eigendom en kunnen ten alle tijden door                     Multi Air Design B.V. worden teruggenomen, terwijl de afnemer verplicht zal zijn deze goederen terstond op de eerste aanmaning franco aan Multi Air Design B.V. te retourneren.

9.2       Multi Air Design B.V. heeft het recht, zonder dat rechterlijke tussenkomst is vereist, de nog onbetaalde goederen terug te vorderen, ongeacht Multi Air Design B.V. recht valt schadevergoeding in de navolgende gevallen:

a.) Indien de koper wanprestatie pleegt en ter zake in gebreke is gesteld. 

b.) Indien de koper in staat van faillissement wordt verklaard, surséance van betaling aanvraagt of tot gehele of gedeeltelijke liquidatie van zijn bedrijf overgaat. 

c.) Indien door overgang van aandelen of door overlijden het bedrijf in andere handen overgaat. 

d.) In geval van gerechtelijke inbeslagneming en executie van de goederen en/of eigendommen van koper, zulks niet inbegrip van de door ons geleverde, doch nog niet of niet geheel betaalde goederen. Indien Multi Air Design B.V. van dit recht gebruik maken, zal Multi Air Design B.V. het gedeelte van de koopsom dat reeds aan Multi Air Design B.V. betaald mocht zijn, verrekenen. Multi Air Design B.V. behoudt in dat geval vordering ter zake van schadevergoeding.

 

10.      Algemeen

10.1    Alle ten behoeve van een bestelling of offerte verstrekte afbeeldingen, monsters, tekeningen of andere documentatie, blijven eigendom van Multi Air Design B.V.. Het is de koper ten strengste verboden deze aan derden of aan concurrerende firma's te overhandigen, of te tonen zonder onze schriftelijke toestemming. Op tentoonstellingen mogen door Multi Air Design B.V. geïmporteerde artikelen zonder schriftelijke toestemming niet geëxposeerd worden.

10.2    Multi Air Design B.V. aansprakelijkheid ter zake van de overeenkomst is beperkt tot garantieverplichtingen van Multi Air Design B.V.. Multi Air Design B.V. is in het bijzonder niet aansprakelijk voor schaden, welke voor de koper of voor derden mochten ontstaan als direct of indirect gevolg van: 

a.) Daden of nalatigheid van personen in Multi Air Design B.V. dienst, ter zake van werkzaamheden buiten Multi Air Design B.V. werkplaatsen verricht.

b.) Schending van octrooien en licenties van derden door gebruik van gegevens, welke Multi Air Design B.V. door of vanwege de koper voor de uitvoering van de opdracht zijn verstrekt.

c.) Fouten of verzuimen, welke Multi Air Design B.V. bij de uitvoering van de opdracht mochten begaan, of van eventuele niet nakoming van Multi Air Design B.V. verplichtingen jegens de koper, of van gebreken aan de geleverde apparaten en installaties. De koper is gehouden Multi Air Design B.V. te vrijwaren en schadeloos te stellen voor alle kosten, schaden en interesten, welke door Multi Air Design B.V. mochten ontstaan als direct of indirect gevolg van de vorderingen van derden op Multi Air Design B.V. ter zake van de in dit artikel onder a.) en b.) genoemde gevallen. Voor fouten, nalatigheden, etc. in door        Multi Air Design B.V. uitgebrachte voorstellen en/of adviezen is                                            Multi Air Design B.V. nimmer aansprakelijk.

10.3    Alle tussen Multi Air Design B.V. en koper gerezen geschillen zullen worden voorgelegd aan de competente rechter van de plaats Multi Air Design B.V. vestiging.

 

Deze verkoopvoorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 97146.

 

Heeft u vragen ?

Wilt u meer weten over de producten die wij verkopen?

Bel: +31 (0)36 522 06 66


Multi Air Design B.V.
Marsweg 22
3893 GA Zeewolde
Nederland

Multi Air Design B.V. - Zeewolde